News
นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจราชการและตรวจนิเทศงานธุรการ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องงานธุรการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจราชการและตรวจนิเทศงานธุรการ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องงานธุรการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศาลจังหวัดเชียงราย และศาลแขวงเชียงราย นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนางศศิธร ปันจันทร์ วาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 5/2564 (ครั้งนี้ไม่มีเอกสารประกอบการประชุม) นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจราชการและตรวจนิเทศงานธุรการ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องงานธุรการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศาลจังหวัดลำพูน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน

ข่าวกิจกรรมภาค 5
ข่าวสารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวศาลในภาค 5