Accessibility Tools

News
นายสถาพร วิสาพรหม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ครั้งที่ 1/2567 นายสถาพร วิสาพรหม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 มอบหมายให้นางสุปราณี พูลแสง ทิมพิทักษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมส่งนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายสถาพร วิสาพรหม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 มอบหมายให้นายชาญคณิต ตันพิริยะกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจสุขภาพ ปี พ.ศ.2567 นายสถาพร วิสาพรหม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมเป็นเกียรติ ในกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับภาคีเครือข่าย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรมภาค 5

ข่าวสารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

คลิปวีดีโอศาลเยาวชนฯ จังหวัดลำปาง(การคุ้มครองสิทธิ์ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา)

คลิปวีดีโอศาลเยาวชนฯ จังหวัดลำปาง (การแก้ไขบำบัดฟื้นฟู)

ข่าวศาลในภาค 5
แนวทางการใช้งานระบบแจ้งเตือน ผ่าน Line Notify
e-Hearing

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง