News
นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 และหัวหน้าส่วนงาน ร่วมการประชุม เรื่อง การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและวุฒิบัตร โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง “ระบบตรวจสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Case Examining System)” วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมเฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมเฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ศาลดิจิทัลคืออะไร? E-filling ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ
   
 

ข่าวกิจกรรมภาค 5
ข่าวสารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวศาลในภาค 5