News
แนะนำการตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 นายปานทอง สุ่มมาตย์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ให้การต้อนรับนายเจษฎา ทวีกาญจน์ ผู้จัดการโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย WWF-ประเทศไทย และนางสาวประพิมพ์พรรณ เงินทิพย์ ผู้ประสานงานโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย WWF-ประเทศไทย ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 6/2564 ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จัดประชุมปรึกษาหารือ กรณีผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนไม่ปรับปรุงร่างคำพิพากษาหรือคำสั่งตามที่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ให้คำแนะนำ เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 6/2564

COJPASS

ข่าวกิจกรรมภาค 5
ข่าวสารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวศาลในภาค 5