News
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจราชการและตรวจนิเทศงานธุรการ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องทางด้านงานธุรการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของศาลจังหวัดฮอด ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจราชการและตรวจนิเทศงานธุรการ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องทางด้านงานธุรการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของศาลแขวงเชียงดาว นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างศาลแขวงเชียงใหม่และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และเปิดการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้ให้คำปรึกษา
ศาลดิจิทัลคืออะไร? E-filling ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ
   
 

ข่าวกิจกรรมภาค 5
ข่าวสารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวศาลในภาค 5