Accessibility Tools

News
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรม:ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ประจำปี 2567 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 3/2567 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาคัดเลือกและการให้รางวัล โครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 การดำเนินการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ข่าวกิจกรรมภาค 5

ข่าวสารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

คลิปวีดีโอศาลเยาวชนฯ จังหวัดลำปาง(การคุ้มครองสิทธิ์ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา)

คลิปวีดีโอศาลเยาวชนฯ จังหวัดลำปาง (การแก้ไขบำบัดฟื้นฟู)

ข่าวศาลในภาค 5
แนวทางการใช้งานระบบแจ้งเตือน ผ่าน Line Notify
e-Hearing

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง