News
วาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 3/2564 นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ที่ปรึกษาในการประชุมกำหนดประเด็นนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทยของศาลยุติธรรม ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting ให้แก่บุคลากรในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค จัดโดยสำนักประธานศาลฎีกา นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Cisco Webex Meeting เพื่อมอบนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรมแก่ ผู้พิพากษาหัวศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ นางอรพินท์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ร่วมพิธีเปิดโครงการสวดมนต์และปฏิบัติภาวนาเพื่อพัฒนาจิต พร้อมร่วมสวดมนต์และรับฟังการบรรยายธรรม ในหัวข้อ “อำนาจธรรมที่ตุลาการควรรู้”
ศาลดิจิทัลคืออะไร? E-filling ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ
   
 

ข่าวกิจกรรมภาค 5
ข่าวสารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวศาลในภาค 5