image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

        แบบ พศ 1-1 (แผน)

        แบบ พศ 1-3 (แผน)

        แบบ พศ 2-1 (ผล)

        แบบ พศ 2-3 (ผล)

        แบบ พศ 2-4 (ผล)

        แบบสรุป พศ 1 (ผล)

        แบบสรุป พศ 3 (ผล)