Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

รวมกฎระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการในลักษณะการประชุมทางจอภาพ หรือวิธีการทางออนไลน์ในคดีอาญาเพื่อรองรับในสถานการณ์ COVID-19image
image