image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

รวมกฎระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการในลักษณะการประชุมทางจอภาพ หรือวิธีการทางออนไลน์ในคดีอาญาเพื่อรองรับในสถานการณ์ COVID-19
image