Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาคัดเลือกและการให้รางวัล โครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 ผ่านโปรแกรม Zoom Meetingimage
image