Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายสถาพร วิสาพรหม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 มอบหมายให้นางสุปราณี พูลแสง ทิมพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์องคมนตรี และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564image
image