Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติงาน (Best Practice) ของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5image
image