image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบคดีเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และคณะกรรมการบริหารและพัฒนางานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
image