image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาคัดเลือกและการให้รางวัล โครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
image