image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Cisco Webex Meeting เพื่อมอบนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรมแก่ ผู้พิพากษาหัวศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
image