image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทยของศาลยุติธรรม ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting ให้แก่บุคลากรในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค จัดโดยสำนักประธานศาลฎีกา
image