image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายเวียง ขวัญอ้นอินทร์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมต้อนรับนายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วันพระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ.(ทอง สิริมงฺคโล)