image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ประกาศรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ (สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
image