Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ศาลเยาวชนพบคนเมืองแป้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่”image
image

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 11.00 – 12.00 นาฬิกา นายระวิ  พวงกนก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายบรรยงค์  วงษ์จักร ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายนำชัย ใจเที่ยงตรง นิติกรชำนาญการพิเศษ  จัดรายการวิทยุ หัวข้อเรื่อง “กระบวนการพิจารณาคดีในศาล และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ภายใต้กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  “ศาลเยาวชนพบคนเมืองแป้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่” เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายของตน ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศาลให้ประชาชนได้รับทราบถือเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้าถึงบริการของศาลยุติธรรมโดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียม ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image