Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ บรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายตามโครงการ “ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่เผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566image