Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ข่าวกิจกรรมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่image

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเด็ก เยาวชน และครอบครัว


image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ดำเนินการบรรยายเสริมความรู้ทางกฎหมายให้แก่โรงเรียนในจังหวัดแพร่ที่เป็นทีมตัวแทนจากภาค 5 ในการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานคร


image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ศาลเยาวชนพบคนเมืองแป้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่”


image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดพิธีเปิดศูนย์ให้บริการประชาชนในคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่


image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิบกาแฟ แลสวน