Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ศาลเยาวชนพบคนเมืองแป้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ดำเนินโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ กับ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่