ระบบสายด่วนวิชาการ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

 

การให้บริการสายด่วนวิชาการสำหรับผู้พิพากษา ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ตามที่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 (นายปานทอง  สุ่มมาตย์) ได้มีนโยบาย หัวข้อที่ 7 ก่อตั้งศูนย์วิทยบริการและประสานงานกระบวนการยุติธรรมประจำภาค โดยการให้บริการสายด่วนเพื่อให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย โดยมอบหมายให้ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ที่กำกับดูแลส่วนวิชาการและงานคดี ให้บริการสายด่วนวิชาการสำหรับผู้พิพากษา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้พิพากษาได้ปรึกษาวิชาการด้านกฎหมายสายตรงกับผู้พิพากษาผู้มีประสบการณ์เพื่อเป็นข้อแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในภาค 5 
ช่องทางการ
ให้บริการส่วนวิชาการและงานคดี ร่วมกับศูนย์วิทยบริการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นผู้ดำเนินการในการให้บริการสายด่วนวิชาการ แก่ผู้พิพากษา โดยแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

1. ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
ผู้เข้ารับคำปรึกษาสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอเข้ารับบริการผ่านโดยตรง ที่เบอร์ 08 4361 4010 และ 08 1859 4286 (กรณีเร่งด่วน หากท่านต้องการรับบริการทันที กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์)

2. ติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 http://jor5.coj.go.th) ***ผ่านฟอร์มด้านล่าง***
ผู้เข้ารับคำปรึกษาสามารถลงทะเบียนและจองผ่านระบบการบันทึกข้อมูลในระบบผู้ขอรับบริการ โดยบันทึกรายละเอียดในแบบฟอร์มประกอบด้วย 
2.1 เรื่องที่ต้องการปรึกษา
2.2 ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตำแหน่ง
2.3 ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด
2.4 หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ

หมายเหตุ เมื่อผู้ขอรับคำปรึกษาบันทึกข้อมูลในระบบ จะมีเจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการและงานคดี ตรวจสอบข้อมูลที่ท่านบันทึกเข้ามาเบื้องต้น และแจ้งท่านรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

 

 


 

โปรดระบุเรื่องหรือหัวข้อที่ต้องการปรึกษาข้อกฎหมายหรือเรื่องทางวิชาการ
โปรดระบุข้อมูล
ชื่อ - นามสกุล
โปรดกรอกชื่อ - นามสกุล
หน่วยงานศาลในภาค 5
โปรดเลือกหน่วยงานศาลในภาค 5 หากไม่มีติดต่อส่วนเทคโนภาค 5
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่ติดต่อได้
กรุณาบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของท่าน
กรุณากดยืนยันเพื่อบันทึกข้อมูลของท่าน