image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ (เครื่องวิทยุคมนาคม) ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๕ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ (เครื่องวิทยุคมนาคม) ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๕ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


image เอกสารแนบ