Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายสถาพร วิสาพรหม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“ลักษณะและประเภทคดี ในเขตพื้นที่ภาค 5” ให้แก่คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่ 78image
image