image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับคดียาเสพติด กิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบังคับคดี การบังคับโทษปรับ และการบังคับโทษปรับในคดียาเสพติด
image

image เอกสารแนบ