image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายวรัญญู แสงศิริ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชุมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 6 หน่วย ครั้งที่ 9/2564
image