image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจราชการและตรวจนิเทศงานธุรการ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องงานธุรการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศาลจังหวัดลำพูน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน
image