image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นางสาวรัชนี ไชยแก้วเมรุ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ประธานในการประชุมกำหนดประเด็นคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
image