image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นางสาวรัชนี ไชยแก้วเมรุ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษาของมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี พ.ศ.2564
image