image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ขอแจ้งคำแนะนำการขอรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(EM) และอุปกรณ์เสริมกรณีเร่งด่วน ที่ ศย 305.001(E)/1910 /และขอให้บันทึกจำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(EM)และอุปกรณ์เสริม ที่ ศย 305.001(E)/1911
image