image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 มอบน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
image