image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นางอรพินท์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 เข้ารับฟังการประชุม เรื่อง การให้บริการประชาชนในการพิจารณาคดีทางออนไลน์ในสถานการณ์ COVID - 19 ผ่านระบบ (Streaming)
image