image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นางอรพินท์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม ในโอกาสโยกย้ายเข้ารับตำแหน่งใหม่
image