image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและวุฒิบัตร โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง “ระบบตรวจสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Case Examining System)” วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
image

สำหรับผู้ผ่านการอบรมสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์แนบ และสามารถเข้าพิมพ์วุฒิบัตรได้ตาม Link นี้ (ใช้กับระบบเครือข่ายภายในสำนักงานศาลยุติธรรมเท่านั้น)

http://10.35.0.2/certificate/

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการอบรม ผู้ที่ไม่ได้ทำแบบทดสอบ และผู้ที่ไม่มีรายชื่อ ให้จัดทำแบบฟอร์ม IDP3 เสนอหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา รับรองว่าท่านได้เข้ารับการอบรมตามกำหนดการ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5
โทรศัพท์  0 5208 1980  ต่อ 2023
โทรสาร 0 5208 1988
E-mail : jor5@coj.go.th


image เอกสารแนบ