image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

แจ้งงดการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 ในส่วนภูมิภาค (ภาค 5) เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)
image

image เอกสารแนบ