image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคลากรภายในหน่วยงาน สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
image