image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จัดอบอรมภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”