image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นางสาวรัชนี ไชยแก้วเมรุ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมส่งนายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วันพระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ.(ทอง สิริมงฺคโล)