Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ดำเนินการสอบปากเปล่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่image
image

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการสอบปากเปล่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ตามประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ โดยมีนายสถาพร  วิสาพรหม อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และมีนางสาวชลธิชา แข็งสาริกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ นายระวิ  พวงกนก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ นายนันทวัฒน์  ลิ้มธัญลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ นายจิตรภาณุ  คณิตวรรณ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 5 และนางอรวรรณ  ธะวิชัย เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ เป็นอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image