ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา