Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ศาลจังหวัดฝาง ร่วมกับศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3 เรื่อง “แนวทางการบูรณาการบำบัดดูแลผู้ที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดในระดับพื้นที่” image