Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ข่าวกิจกรรมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านimage

 

image ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับองคมนตรี (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย) และร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 จังหวัดน่าน

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วมส่งองคมนตรี (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการกับเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ผ่านระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)
image ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม ผ่านระบบ Zoom Meeting