ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน

-ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ประชุมหารือเพื่อประสานความร่วมมือเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ตามโครงการ “ศูนย์ปันฮัก ฮอมใจ สานฝันเยาวชน

-ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ศาลมีคำสั่งให้ใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดี

-ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ