ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายประทักษ์ หัสดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายสนิท เก่าพิมาย นิติกรชำนาญการพิเศษ ไปเป็นวิทยากร บรรยายกฎหมายให้กับโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายเยาวชนกับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)  การออกเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวอยู่ในโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ประชาชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางด้วย ณ ห้องประชุมสรรพวิทย์ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


image เอกสารแนบ