ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ศาลจังหวัดเทิง จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร "การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ"