image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 3/2564
image

image รูปภาพ
image

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ (Cisco Webex Meeting) ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ/ผู้อำนวยการสำนักงาน ในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 เข้าร่วมประชุม ณ ที่ตั้งของหน่วยงานโดยพร้อมเพรียง

ต่อมาในเวลา 10.15 น. นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา และคณะขับเคลื่อนบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม พร้อมให้แนวทางในการบริหารจัดการคดี ทั้งได้เน้นย้ำการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรในหน่วยงานเป็นสำคัญ สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ ลดการคุมขังเกินความจำเป็น ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Cisco Webex Meeting) ณ สำนักประธานศาลฎีกา


image เอกสารแนบ